De inhoud van www.jciswentibold.com is met de grootste zorg samengesteld. Hoewel JCI Swentibold tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt JCI Swentibold expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is. Beslissingen op basis van deze informatie zijn voor jouw eigen rekening en risico. JCI Swentibold garandeert niet dat deze internetsite foutloos of ononderbroken zal functioneren.

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer JCI Swentibold hyperlinks naar andere internetsites (van derden) aanbiedt, betekent dit niet dat JCI Swentibold de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt of in staat voor de informatie. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. JCI Swentibold aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke internetsites, is door JCI Swentibold niet geverifieerd.

Contactgegevens uit DLA

De Kamersecretaris van JCI Swentibold is verantwoordelijk voor het registreren van juiste en actuele informatie binnen de DLA. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie wordt door JCI Swentibold en JCI Nederland niet geverifieerd. JCI Swentibold en JCI Nederland verstrekken deze gegevens in geen geval aan derden.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

JCI Swentibold aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe, indirecte, bijzondere, incidentele, immateriële of gevolgschade, ongeacht of JCI Swentibold op de mogelijkheid van deze schade gewezen is, die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt hoeft te zijn tot (i) defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze internetsite, (ii) de informatie die op of via deze internetsite wordt aangeboden, (iii) het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan JCI Swentibold of aan u wordt gezonden, (iv) de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze internetsite, (v) misbruik van deze internetsite, (vi) verlies van gegevens, (vii) het downloaden of gebruiken van software die via deze internetsite beschikbaar wordt gesteld of (viii) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze internetsite.

De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en (vrijwillige) medewerkers van JCI Swentibold.

Toepasselijk recht

Op deze internetsite en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.

Wijzigingen

JCI Swentibold behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Merkgebruik

Het gebruik van JCI Swentibold en JCI Nederland merken in woord of beeld is behoudens schriftelijke toestemming uitgesloten voor derden.

Documenten, illustraties (Foto)materiaal en content

Alle content, documenten, beschikbaar gestelde illustraties, logo’s, fotomateriaal en overige inhoud van deze website zijn van JCI Swentibold, JCI Nederland en diverse illustratoren, fotografen of partners. Wilt u iets van dit (foto)materiaal, illustraties, logo’s of teksten, downloads en overige media gebruiken, neem dan contact op met de webredactie.

Cookies

JCI Swentibold is wettelijk verplicht bezoekers te informeren over cookiegebruik. JCI Swentibold maakt gebruik van functionele cookies en cookies voor het beheer van webstatistieken en social media. De cookies bewaren geen persoonsgegevens en zijn dus niet aan een individu te koppelen.